#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Sectoranalyse

Wat leert de winst- en verliesrekening?

Ebitda en nettoresultaatmarge

Paul Hermans 16 augustus 2021

Wat leert de winst- en verliesrekening? Ebitda en nettoresultaatmarge

De ebitda staat centraal

Ebitda is een Engelse afkorting die staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. De Nederlandse vertaling is “inkomsten voor de aftrek van betaalde interesten, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill”. Dit is ook de letterlijke inhoud van het begrip.

Ebitda wordt gebruikt als maatstaf voor het resultaat dat een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering en van de belastingen in verwerkt zitten.

De ebitda wordt vaak als basis voor de waardering gebruikt.

In bankovereenkomsten wordt vaak een bepaling opgenomen over de maximale verhouding tussen de uitstaande leningen en de ebitda.

De nettoresultaatmarge geeft het eindresultaat

Hier zijn alle kosten, ook de financiële lasten en de vennootschapsbelasting, in mindering gebracht.

Deze ratio geeft weer hoeveel er onder de streep overblijft van elke 100 euro omzet.

Vijf procent kan over het algemeen als voldoende beschouwd worden. Maar de gemiddelden schommelen sterk naargelang de bedrijfsactiviteit. In de retail is het vaak maar 2% à 3%. In de kledingverkoop is het vaak nog iets minder. In de softwarebranche is 15% dan weer vrij normaal.

🌍 VOORBEELD: Brouwerijen
Afbeelding4

Niet alleen per sector, maar ook per bedrijf merk je hier grote verschillen. Het is een ratio die de aandeelhouder bijzonder interesseert, want het geeft aan hoeveel procent van de verkopen hij uiteindelijk overhoudt.

Uiteraard zijn er ieder jaar toevallige factoren die mee beslissen over het eindresultaat. Maar hoed je voor financiële specialisten die ieder jaar ‘het genormaliseerde resultaat berekenen. Genormaliseerd wil dan zeggen: niet berekend volgens de officiële boekhoudregels. Elk jaar zijn er uitzonderlijke kosten en eenmalige opbrengsten. De nettowinstmarge schommelt ieder jaar en dus moet je naar de evolutie kijken en het gemiddelde over meerdere jaren.

Maar ze wordt het meest beïnvloed door de bruto-omzetresultaatmarge, het bedrijfsresultaat in relatie tot de omzet en het personeelsrendement. Focus op deze parameters om je een goed beeld te vormen. Veel adviseurs hebben (te) veel aandacht voor het detail van de ‘andere bedrijfskosten’ of voor de belastingen. Terwijl je eerst naar de grote posten moet kijken: Is de bruto-omzetresultaatmarge voldoende hoog en zit het personeelsrendement goed? Dat zijn ook de factoren die de bedrijfsleider heel goed begrijpt en die hem sterk interesseren. Want daar heeft hij invloed op.

Nòg meer insights?

Wat leert de resultatenrekening?

Personeelsrendement

Paul Hermans 23 augustus 2021

In de resultatenrekening vind je de totale personeelskosten. Het is interessant om die als een percentage van de omzet te zien. Vroeger beperkte de analyse van de personeelskosten zich daartoe.

We kunnen dat percentage ook vergelijken met andere bedrijven. Maar de interpretatie van zo’n percentage is moeilijk.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei #Sectoranalyse #Personeel